План адаптације

  Када се дете нађе у новим животним ситуацијама, оно је приморано да мења већ формиране начине понашања, у складу са новонасталим условима. Свако дете зависно од својих способности и индивидуалних искустава реагује на свој начин при првом сусрету  са групом вршњака у васпитној групи. Прилагођавање детета ( физиолошко, биолошко, социјално и психолошко) на живот у предшколској установи је могуће захваљујући постојању система адаптационих механизама.

   Адаптација је време у којем се дете прилагођава новонасталој ситуацији. На основу посматраног понашања детета, адаптација може бити лака, средња и тешка.

   Лака адапатација се  карактерише краткотрајним лошим расположењем, поремећајем сна и апетита које траје 10 до 15 дана.

   Средње-тешка адаптација-поремећај сна и апетита и промене у расположењу нормализују се спорије и трају око месец дана.

   Тешка адаптација траје дуже, понекад и више месеци са честим одсуствовањем детета због болести.

  При првом сусрету са родитељима  медицинска сестра узима детаљну анамнезу која има прогностичку вредност.

   Анамнеза садржи следеће податке:

  • Узраст
  • Здравствени и психо-физички ток развоја
  • Биолошка анамнеза
  • Социјална анамнеза ( породични, стамбени услови, подаци о ранијим одвајањима деце од родитеља, распоред активности у току 24 часа у породици, подаци о облицима афективног везивања за блиске особе)
  • Навике детета

 

   Анамнеза се евидетира кроз здравствени лист детета оверен од стране педијатра и упитника о детету. Пре доласка у колектив, родитељи могу довести дете како би се упознали са новим простором

  • Старијој деци могу се причати приче о вртићу
  • Родитељ не треба примењивати мере застрашивања
  • Дозволити детету да понесу неку играчку или предмет од куће за које је везано
  • Родитељ не треба одуговлачити при растанку са дететом, већ га пољубити, смирено рећи да ће  мама и тата доћи по њега, и не враћати се више пута са врата.

 

   Организован пријем нове деце је од великог значаја, како у групи не би било више  нове деце. У току недеље дете би требало да борави у групи око 2 сата, не више од тога. У договору са васпитачем у групи са дететом на адаптацији може боравити и родитељ. Да би дете могло нормално да се прилагоди и борави десет сати у групи потребно је две до три недеље.

  У току адаптације неопходно је задовољити дететову потребу за емотивним контактом.

Све новине треба уводити постепено и увек у сарадњи са дететом. Бележити ток прилагођавања сваког детета.