У години пред полазак у школу у складу са Законом о основама система васпитања и образовања спроводимо обавезан програм, у трајању од 9 месеци.

Програм васпитно-образовног рада са децом у години пред полазак у школу конципиран је тако да континуирано и систематски припрема дете за полазак у школу доприносећи целовитом развоју детета. Целовити развој постижемо креирањем услова и подстицаја који детету омогућавају да развије све своје потенцијале и својства личности, да проширује искуства и изграђује сазнања о себи, другим људима и свету који га окружује. Оспособљавање детета за школу врши се систематски, уз уважавање специфичности деце са којом се ради.

Програм доприноси развоју физичке зрелости – спретност, покретљивост, социјалне зрелости – успостављање квалитетних вршњачких односа, емоционалне зрелости – богато и разноврсно доживљавање стварности, интелектуалне зрелости – способност да се учи и стичу знања, као и мотивационе зрелости која се огледа у буђењу жеље за учењем и поласком у школу.

Задаци васпитно-образовног рада у години пред полазак у школу :

– oсамостаљивање

– jачање социо-емоционалне компетенције

– подршка сазнајном развоју

– неговање радозналости

– уважавање индивидуалности

– подстицање креативности

– подршка и подстицај физичког развоја.

Игра је доминантна пракса детета кроз коју гради односе, кроз коју се одвија процес

усвајања и трансформације културе; форма испољавања најзначајнијег стваралачког

потенцијала људског бића.