Нега и васпитање деце узраста до три године одвија се у складу са Основама програма неге и васпитања деце узраста од дванаест  месеци до три године (Правилник о општим основама предшколског програма), Предшколским програмом и Годишњим планом рада Установе.

Васпитање и нега са децом јасленог узраста врши се стварањем повољне васпитне средине у којој ће дете стицати искуство по свом властитом програму, откривајући себе и свет који га окружује. Средина у којој деца бораве треба да буде организована тако да подстиче    учење и развој.

      Основни задаци неге и васпитно-образовног рада са децом узраста до 3 године у функцији су унапређивања целокупног телесног, интелектуалног и социо-емоционалног развоја. Рад се одвија путем система активности и игара са садржајима који подстичу све сфере развоја деце раног узраста:

 

      – физичко-сензорни развој (очување физичког здравља деце, подстицање развоја покрета, овладавање моториком, подстицање поверења у сопствене способности, помагање детету у стицању основних норми понашања у оквиру моралних вредности, подстицање задовољства и радости код детета.

     -социјалнo-емоционални развој (неговање отворености детета за доживљаје, пружање помоћи у стицању основних норми понашања у оквиру основних моралних вредности, подстицање задовољства и радости код деце.

      -сазнајни развој (подстицање и неговање природне радозналости детета у односу на свет који га окружује, неговање осетљивости за утиске као мотиве за постављање питања, подстицање и богаћење дечјег говора као средства за комуникацију и стицање сазнања, подстицање развоја сензомоторних и перциптивних способности, стварање повољних услова за формирање почетних сазнајних појмова кроз практичне активности.)

      -основа за планирање васпитно-образовног рада, поред документа који дефинишу ову област, јесте процена развојног нивоа деце/групе, њихових потреба и интересовања,настала анализом систематског праћења дечјег напредовања, евиденције и евалуације рада.

– Медицинкса сестра – васпитач систематски прати дечји развој и напредовање у различитим активностима и ситуацијама и користи најмање једну технику систематског посматрања. Медицинска сестра – васпитач  укључује родитеље у процес праћења и документовања  детета као и групе у целини. На јасленом узрасту нега деце је неодвојива од процеса васпитања. Њоме се одржава хигијена деце и задовољавају потребе за сном, исхраном, боравком на свежем ваздуху, а интеракцијом у процесу неге доприноси се социјализацији и општем развоју детета. Распоред дневних активности прилагођава се узрасним карактеристикама и индивидуалним потребама деце. Такође, уважавају се индивидуалне разлике међу децом у погледу здравствено-хигијенских навика, потреба за храном и сном.

Редовно се организује боравак деце на отвореном простору.

Сарадња са породицом представља стални задатак за медицинску сестру васпитача, која прави план сарадње са породицом како на нивоу Установе тако и на нивоу групе,уважавајући све специфичности конкретне групе и појединачне деце и породице.