poletarac batocina

Програм инклузивног образовања у Установи има за циљ да у складу са Законским и другим прописима као и на основу досадашњег искуства, дугорочно унапреди рад са децом са сметњама у развоју и децом из маргинализованих и осетљивих друштвених група и да им обезбеди једнако право на образовање и доступност образовања и васпитања, без дискриминације и издвајања деце.

 

Основни циљ

 

Основни циљ овог програма је подстицање развоја и интегрисаност деце са сметњама у развоју у групу вршњака без развојних тешкоћа. Потребе детета су основни орјентир за адаптацију  програма намењених деци са сметњама у развоју, а васпитачи и родитељи су активни партнери у том процесу.

 

Начин реализације

Основне идеје програма су да потребе и развијеност његових способности представљају основне критеријуме за избор програма рада који су му намењени. За  улазак у васпитну групу осим што је припремљено само дете са сметњама у развоју и његови родитељи, припремљен и васпитач али и остала деца у групи и његови родитељи у процесу стимулације развоја детета.

  • Максимално је двоје деце са сметњама у развоју укључено у једну инклузивну групу. Оно што је специфично за инклузивне групе јесу посебни стимулативни програми дефинисани кроз индивидуални образовни план (ИОП) који се израђује за децу са сметњама у развоју а организују се кроз игру тако да остала деца из групе не запажају да се са њима нешто посебно ради а често се и сама укључују у тај рад. Заснивају се на подстицању развоја преко очуваних способности корак по корак како би дете доживљавало успех, што делује мотивационо.
  • Заступљен је тимски рад што значи да је за свако дете са сметњама у развоју формиран тим који чине родитељ, васпитач детета и стручни сарадник. Они заједнички планирају и реализују индивидуализоване образовне програме у вртићу и код куће и прате њихове ефекте. Тако се оставарује партнерски однос са родитељима који су драгоцени у стимулацији развоја све деце а посебно деце са сметњама у развоју.

 

Васпитачи  кроз овај програм уз подршку, кроз игру, спроводе стимулативне програме прилагођене карактеристикама деце са сметњама у развоју. Од родитеља се очекује да дете даље воде у адекватне специјализоване установе на индивидуални третман.

Основне предности инклузије су следеће:

  • За децу са сметњама у развоју: боља социјална интеграција и социјализација; откривање и подстицање развоја дечјих очуваних потенцијала, подстицање развоја и стабилизација дечјег осећања сигурности, развој комуникацијских способности детета (изражавање потреба, жеља   и намера вербалним и невребалним путем), разумевање и кад је то могуће задовољавање, потреба других (деце и одраслих у границама дечјих могућности) подстицање телесног развоја  и мера за очување здравља детета, развој хигијенских и радних навика ( уз вођење рачуна о врсти и тежини  развојне тешкоће, као и особености узраста и пола коме припада)
  • За децу без развојних сметњи , развијање осетљивости за потребе детета које теже напредује, развијање толеранције за различитости, развијање мотивације за помагање  детету које има развојне тешкоће ( на начин примерен узрасту). Крајњи циљ је развијање вредносног система хуманистичог типа и заснованог на непосредном и позитивном личном искуству са децом која имају развојне сметње.
  • За родитеље деце са сметњама у развоју, стицање позитивног искуства о могућностима њиховог детета за развој и заједнички живот са вршњацима  и без развојних сметњи, овладавање вештинама  и знањима  о могућностима утицаја на развој способности и личности детета у школу ( редовну или специјалну) развијање реалистичког става према могућностима детета за развој и ублажавање развојних тешкоћа.
  • За родитеље деце без развојних сметњи, формирање, развој и одржавање позитивних ставова према интеграцији деце (и одраслих особа) у социјалну средину, позитиван утицај и подржавање властитог детета за формирање позитивних ставова и емпатијских осећања према вршњацима са тешкоћама у развоју.
  • За васпитаче у предшколским установама, развијање и одржавање компетенције и мотивације за рад са децом која имају сметње у развоју, развијање емпатијских ставова према деци са посебним потребама и њиховим родитељима, подстицање деце без развојних тешкоћа  да развију позитивне емоције, спремност за помагање и сарадњу са вршњацима који имају развојне тешкоће.